Voorwaarden deooievaarwashier.nl

deooievaarwashier.nl is onderdeel van One Two Design.

Algemene voorwaarden One Two Design


De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. One Two Design wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Voorwaarde 1. Copyright, gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto's, grafisch materiaal) die aan One Two Design worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. One Two Design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en One Two Design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Voorwaarde 2. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Voorwaarde 3. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Voorwaarde 4. Intellectueel eigendom
One Two Design behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

Voorwaarde 5. Opzegging
In geval van tussentijdse opzegging heeft One Two Design naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Voorwaarde 6. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum behoudt One Two Design zich het recht een rente van 3% per maand in rekening te brengen.

Voorwaarde 7. Websites
Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina's correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Voorwaarde 8. Drukwerk
One Two Design drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is One Two Design op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk en/of levertijden. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Neem contact op »

Voorbeelden geboorteborden

`

Klantervaringen

beoordeling 4 sterren

Wij zijn bij deooievaarwas.nl hier terecht gekomen door op google: geboortekaartje paars vlinder in te toetsen en toen zagen we een voorbeeld van geboortekaartje Fleur. Dit was precies wat we zochten. In overleg met deooievaarwashier.nl hebben we deze op enkele punten aangepast. Toen we de proefdruk kregen waren we wel even verrast over de kleur in de voorbeeld PDF die op de computer stond was de kleur toch echt anders. Maar al snel was de kleur ook naar wens. Familie, vrienden en kennissen hebben zeer enthousiast gereageerd. De directrice van het kraambureau had ook nog nooit een geboortebord gezien maar gaf aan het prachtig te vinden en vond het een super origineel idee.